Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Pomůcky pro učitele i studenty a netradiční didaktické postupy
Georgius A. Laminarius   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

 

 Pomůcky pro učitele a netradiční didaktické postupy

Jak to funguje (stručné představení metody)...

 

Stručné pokyny pro učitele

POKYNY PRO UČITELE (česky, anglicky)

Stručný text přelo?ený z angličtiny obsahuje bezprostřední uvedení do struktury kurzu a metody práce s učebnicemi Lingua Latina per se illustrata.

 

Příručky pro učitele

  NOVA VIA LATINE DOCEO (rozšířené vydání z r. 2009 italsky , starší vydání Latine doceo  španělsky)
Příručka pro učitele -
zdarma ke sta?ení

Příručka pro učitele obsahuje rozsáhlý úvod do přirozené metody výuky latinského jazyka a kapitoly věnované metodice a struktuře kurzu, uvádějící pedagogy do práce s učebnicemi Lingua latina per se illustrata. Její nedílnou součástí jsou i schémata vzorové hodiny, několik důle?itých doporučení pro učitele a poznámky ke gramatickým a syntaktickým jevům, které nejsou obsa?ené ve studentské příručce Latine disco. V přílohách jsou zveřejněny původní předmluvy k prvnímu vydání Ørbergových učebnic (v italštině, francouzštině, latině), repetitorium latinské syntaxe, texty vhodné pro zkoušku z překladu z latiny do národních jazyků (na internetu nedostupné) a základní bibliografie k dějinám římské civilizace i přirozené metodě výuky jazyků. Významnou součástí nového, rozšířeného vydání je bohatý oddíl věnovaný výhradně cvičením, a to v rámci nejnovějších metod a postupů - nové, rozšířené vydání se bylo vytvářeno i na základě zkušeností z českých škol.

Tištěné výtisky NOVA VIA LATINE DOCEO jsou k dispozici v knihovnách Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze, Ústavu klasickcýh studií FF MU v Brně a Katedry klasické filologie FF UP v Olomouci.

 

Multimediální pomůcky pro učitele a studenty

La via degli umanisti

LA VIA DEGLI UMANISTI (italsky, latinsky)
il metodo induttivo-contestuale in azione
induktivně-kontextuální metoda v praxi

Ve školním roce 2007-2008 bylo v Akademii Vivarium novum natočeno didaktické DVD La via degli umanisti. Do ji?ní Itálie tehdy dorazilo několik vyučujících z celého světa a skupina ?áků z  italských škol, aby natočili instruktá?ní DVD k jednotlivým kapitolám učebnice Familia Romana – a to včetně mnoha cvičení. V rámci ukázkových lekcí se setkáte s doplňovacími cvičeními, převyprávěním, výběry z několika mo?ností, opravami chyb, popisem obrázků, dramatizací a dalšími cvičení, která pou?ívali ji? humanisté. Akademie plánuje té? vytvoření novějších materiálů týkajících se také efektivního zapojení dalších metod do výuky, např. Total Physical Response .

 

DVD natočené převá?ně v latině je online dostupné na stránkách vydavatelství  Accademia Vivarium novum a v rámci stránek Youtube.com. Následuje přehled kapitol výukového DVD s odkazy:

 

 Úvod
    Accademia / Youtube   

La via degli umanisti

 

 Capitulum I                 
 Accademia / Youtube
 Capitulum II       Accademia / Youtube
 Capitulum III      Accademia / Youtube
 Capitulum IV      Accademia / Youtube
 Capitulum V       Accademia / Youtube
 Capitulum VI  
 Accademia / Youtube
 Capitulum VII    Accademia / Youtube
 Capitulum VIII   Accademia / Youtube
 Capitulum IX 
 Accademia / Youtube
 Capitulum X   Accademia / Youtube
 Capitulum XI   Accademia / Youtube
 Capitulum XII   Accademia / Youtube
 Capitulum XIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XIV  Accademia / Youtube
 Capitulum XV Accademia / Youtube
 Capitulum XVI Accademia / Youtube
 Capitulum XVII  Accademia / Youtube
 Capitulum XVIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XIX  Accademia / Youtube
 Capitulum XXI   Accademia / Youtube
 Capitulum XXII  
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XXIV  Accademia / Youtube
 Capitulum XXV  Accademia / Youtube
 Capitulum XXVI  Accademia / Youtube
 Capitulum XXVII   Accademia / Youtube
 Capitulum XXVIII   Accademia / Youtube
 Capitulum XXIX  Accademia / Youtube
 Capitulum XXX    Accademia / Youtube
 Capitulum XXXI
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXXII  Accademia / Youtube
 Capitulum XXXIII Accademia / Youtube
 Capitulum XXXIV
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXXV  Accademia / Youtube
 Závěr  Accademia / Youtube

          

 Netradiční didaktické postupy pou?itelné v i v latině

 The Rassias Method

Unikátní americká metoda, která se pou?ívá při vyučování jak ?ivých, tak v jisté míře i tzv. "mrtvých jazyk". Jejím tvůrcem byl Američan řeckého původu John Rassias (nar. 1935), který sna?il vytvořit takovou vyučovací metodu, jakou by se studenti ve velice krátké době mohli naučit cizí jazyk. Její zrod je spojen s obdobím 60. let, kdy mladí Američané, kteří nechtěli bojovat ve Vietnamské válce, unikali před odvodem tak, ?e odkázeli v rámci "Peace Corps" do zemí třetího světa, kde pomáhali například se stavbou škol a podíleli se na jiných dobročinných aktivitách. A proto vyvstala potřeba co nejrychleji se naučit jazyk té které země, do které směřovali.
Metoda je zalo?ena na co největší aktivitě jak ?áků, tak učitele, na názornosti, opakování, v neposlední řadě také cvičení a postupy, na kterých se ?áci aktivně podílejí a sami si tak automatizují nabyté znalosti. Jde o metodu, která je v našich podmínkách zvláště vhodná k důkladnému probrání a zapamatování si slo?itějších větných i pádových vazeb.

The Rassias Foundation
Rassias Summer Language Programs

TPR - Total Physical Response

Metoda pocházející ze Severní Ameriky je zaměřena na co nejdůkladnější a nejrychlejší osvojení si jazyka prostřednictvím co největší názornosti, opakování a aktivního zapojení ?áků do učebního procesu, a to jak myšlenkově, tak pohybově. Cílem je, aby ?áci názornou výuku přímo pro?ívali. Je vhodná pro upevňování a důkladné osvojení si slovní  zásoby bez nutnosti dívat se neustále do slovníku. Výborně doplňuje první kapitoly učebnice Familia Romana pro ty, kteří nechtějí čekat a chtějí se v předstihu naučit další u?itečná slovíčka a více slovesných tvarů. Je té? vhodná pro opakování, zvláště po letních prázdninách a k o?ivení hodiny a motivaci ?áků.

Total Physical Response

TPRS - Teaching Proficiency Through Reading And Storytelling

Metoda opět pocházející ze Severní Ameriky je zalo?ena na osvojování si nových slovíček prostřednictvím společné tvorby a vyprávění příběhu. Toto osvojování je však řízeno učitelem, a to s aktivní účastí a zapojením ?áků. Ti si tímto způsobem jednak opakují ji? naučené a jednak nabývají nové znalosti.

Teaching Proficiency Through Reading And Storytelling
Blaine Ray Workshops TPR Storytelling