Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Pokyny pro učitele
Hans H. Orberg   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA 
Rady pro učitele

     Před čtením nové kapitoly by si studenti měli prohlédnout úvodní obrázek nebo mapu v jejím záhlaví. V průběhu krátkého rozhovoru v jejich vlastním jazyce jim učitel mů?e pomoci všimnout si důle?itých podrobností a seznámit se s tématem nebo prostředím kapitoly, ani? by se zabývali obsahem textu. V ka?dém případě by úvodní diskuse, pokud k ní dojde, neměla zabrat více ne? několik minut.

     Při probírání samotného textu by se měla pou?ívat výhradně latina. Cílem je navyknout studenty, a to ji? od začátku, na čtení a pochopení latinského textu bez vlivu (nebo s co nejmenším vlivem) jejich mateřského jazyka. Začněte tím, ?e jim zadáte, aby si potichu přečetli krátkou pasá?. Učitel ji pak přečte nahlas (nebo pustí zvukový záznam), případně mů?e vyzvat celou třídu nebo (později) jednotlivé studenty, aby ka?dou větu zopakovali. Je-li čtení provedeno pozorně, se správnou výslovností, nále?itým přízvukem a seskupováním slov, studenti ke své spokojenosti zjistí, ?e doká?í textu porozumět okam?itě a nebudou cítit potřebu ho překládat. Výslovnost se vyučuje povzbuzováním studentů k napodobování učitele, nebo nahrávky.

     Zatímco studenti poslouchají (a opakují) věty, měli by mít před sebou otevřené knihy, nebo stránky promítané na plátno či počítačovou obrazovku, aby mohli pozorovat i psaný text.

    Pro učitele je důle?ité, aby při prvním probírání textu přesně věděl, která slova a které mluvnické tvary a gramatické struktury jsou pro studenty nové (seznam nových slov je na okraji stránky na konci ka?dé kapitoly). Text má sice na první pohled jasný význam, a tak zaručuje, ?e ka?dé nové slovo a funkci ka?dého nového mluvnického tvaru lze pochopit z kontextu, ale ?ivý přednes se sugestivní intonací, gesty a s častými odkazy k visuálním pomůckám studentům v?dy velmi pomů?e. Jejich spontánní reakce je obvykle dostatečným důkazem, ?e všechno pochopili, zatímco občasný zmatený pohled nebo chyba v odpovědích prozrazují obtí?e. V těchto případech a kdykoliv potřebujete nabýt jistoty, mů?ete objasnit význam opakováním jedné nebo dvou vět se zdůrazněním slova či tvaru v otázce, nebo vysvětlením významu dalšími příklady či obrázky.

    Po probrání pasá?e popsaným způsobem mů?ete studentům zadat, aby se střídali v hlasitém čtení jejích částí, čím? se uká?e porozumění správnému frázování a přízvukům. Jestli?e pasá? obsahuje dialog, jeho části mohou být přiděleny různým studentům (učitel nebo student mů?e vystupovat jako vypravěč). To je jeden ze způsobů, jak se přesvědčit, zda studenti textu porozuměli. Aby jste se ujistili, ?e pasá? byla naprosto správně pochopena a osvojena, musíte pou?ít několika dalších postupů.

     Nejprve mů?ete pokládat jednoduché latinské otázky týkající se obsahu pasá?e, která je právě probírána (podrobné otázky ke ka?dé lekci jsou v bro?urce Exercitia Latina I). Některé z otázek mohou být doprovázeny ukazováním obrázků. Během odpovídání na otázky by studentům mělo být bě?ně dovoleno ponechat si otevřené knihy, tak?e, pokud je to třeba, mohou najít odpovědi v knize (jejich schopnost najít správnou odpověď dokazuje, ?e chápou význam otázek i odpovědí).

     Jestli?e si stále nejste jisti, zda všichni a správně pochopili nové slovo nebo mluvnický tvar, mů?ete jednomu ze studentů zadat překlad. Pokud je však text probírán pečlivě se správným zdůrazněním nových prvků, překlad jednotlivých slov nebo celých vět, je většinou zbytečný. Studenti si přirozeně v duchu latinská slova a fráze překládají, ale během čtení textu by měli být povzbuzováni, aby se soustředili na porozumění latině přímo, tak jak je, bez hledání moderních ekvivalentů. Samotná skutečnost, ?e po nich není po?adováno překládání, jim k takovému porozumění pomů?e, co? je předpokladem k dosa?ení zběhlosti ve čtení a proniknutí do mechanismů jazyka a vyjadřovacích prostředků.

    Pokud trváte na vyzkoušení pochopení textu tím, ?e studenty necháte přelo?it nebo převyprávět právě probraný text, zjistíte, ?e pro ně není problémem vyjádřit v jejich vlastním jazyce, co u? přímo v latině pochopili.

    Většina učitelů shledává nezbytným vysvětlovat a prodiskutovat gramatiku v rodném jazyce studentů ve shodě s pokyny v příručce Latine Disco. Pokud se tak děje, měli byste studenty vést k tomu, aby pravidla odvodili sami potom, co se seznámí s několika praktickými příklady funkce mluvnických tvarů ve smysluplném kontextu. Takový induktivní přístup motivuje studenty tím, ?e je myšlenkově zaujme.

     Další pomůckou v objevování a učení gramatického systému, je oddíl Grammatica Latina, který následuje za ka?dou kapitolou a jen? nabízí systematicky uspořádané příklady nových gramatických jevů a souvisejících latinských gramatických termínů. Proto?e učitel na většinu těchto jevů u? upozornil, procházení této sekce nemusí zabrat příliš mnoho času.

     Kapitoly učebnice LINGVA LATINA jsou dlouhé a musí být rozděleny do několika lekcí neboli čtení. Toto rozdělení do lekcí (lectiones) vyznačené na okrajích stránky římskými číslicemi (I, II, III) mů?e být pro učitele vodítkem, ale pro některé lekce bude třeba více ne? jedné hodiny. V zájmu podpory dovednosti ve čtení by však učitel neměl rozdělovat čtení do příliš krátkých úseků. Ve cvičebnici  Exercitia Latina I najdete obsáhlá cvičení zahrnující procvičování veškeré nové gramatiky a slovní zásoby probírané v ka?dé lekci. Cvičení mohou být řešena ústně ve třídě, nebo na počítači (k dispozici je CD-ROM Exercitia Latina I).

     Tři související cvičení (Pensa) na konci ka?dé kapitoly tvoří závěrečný test porozumění studentů látce vyučované v celé kapitole. Po prostudování hlavního textu i oddílu  Grammatica Latina je od studentů vy?adováno doplnit gramatické koncovky v části Pensum A a nová slova v Pensum B (pro Pensa jsou k disposici speciální doplňovací formuláře). Jestli?e vlastníte CD-ROM Familia Romana, je mo?no vyplňovat i opravovat na počítači. Na otázky v části Pensum C, se odpovídá celými latinskými větami, ale pokud to u? bylo provedeno ústně ve třídě, není třeba vy?adovat ještě psané odpovědi. Jestli?e jsou cvičení uspokojivě vyřešena (alespoň s 90 % správných odpovědí), je to nejlepší záruka, ?e studenti celou kapitolu včetně nové gramatiky a slovní zásoby pochopili a osvojili si ji.

    Přes veškerou snahu se mů?e studentům během čtení stát, ?e význam některých slov zapomenou. Ve většině případů  učitel mů?e studentovi pomoci tím, ?e dá příklad u?ití slova v jednoduchém kontextu, který význam objasní, ale studenti mohou význam najít také s pou?itím seznamu slov (Index vocabulorum) na konci knihy. Po přečtení jedné nebo dvou kapitol učitel uká?e studentům jak pou?ívat odkazy na kapitolu a jak nalézt pasá?, kde se slovo objevuje poprvé v kontextu, co? obvykle stačí k objasnění významu. (Je to mnohem přínosnější ne? vyhledávání slova v latinsko-českém slovníku). Stejným způsobem lze zacházet s gramatickými jevy v části Index grammaticus (str. 326-327).

     Uspořádání textu v učebnicích LINGVA LATINA zajiš?uje přímé pochopení slovní zásoby a gramatiky z kontextu, tzn. kontextuální indukci. Potřebné duševní úsilí je motivačním faktorem, který dodá studentům sebedůvěru a rozvine jejich schopnost pozorovat a uva?ovat. Výsledkem je větší mno?ství pochopené látky a její lepší uchování v paměti studenta.

Hans H. Ørberg

Z anglického originálu "Advice to the Teacher" (http://www.pullins.com/txt/LLTeacher.htm) do češtiny přelo?ili Aleš Tošovský a Jiří Čepelák.