Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Lingua Latina per se illustrata
Georgius A. Laminarius   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

Facebook


Latine disco 1Seznam učebnic a jejich cen
- seznam učebnic řazený dle obtí?nosti
- informace o učebnicích a cenách
-odkazy na ukázky z učebnic

 


Nová metoda pro vstup do světa římské literatury a vzdělanosti

Ad lectorem...    Pár slov ke čtenáři...


 
LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA je název učebnic latinského jazyka od Hanse H. Ørberga (1920-2Lingua Latina per se illustrata - Familia Romana010), které jsou napsány pouze latinsky. Zatímco FAMILIA ROMANA je určena pro začátečníky, pokročilým je věnována ROMA AETERNA, k oběma dílům je vydáván i společný rejstřík - INDICES. První část kurzu doplňuje navíc sada doprovodných publikací, jejich? cílem je zlepšení práce s kmenovou učebnicí a prohloubení znalostí gramatiky. V průběhu své existence začala být Ørbergova metoda uplatňována nejen v Dánsku, ale i v jiných zemích včetně Itálie, Španělska a Spojených států amerických, kde všude byly vytvořeny i příručky a pomůcky pro učitele. Coby završení kurzu byla publikována i některá díla latinských autorů. Studenti, kteří dokončili první část kurzu mohou číst Plautova Amphitryona, dále pak výbor pasá?í z Cicerona a Salustia zabývajících se Catilinou, vybrané texty z Caesarova spisu De bello Gallico a antologii Sermones Romani. Publikace Cena Trimalchionis je určena především těm, kteří dokončili i druhou polovinu kurzu.

LINGUA LATINA per se illustrata vnitřně souvisí s přímou, tzv. induktivní metodou osvojování si jazyka. Proto kurz nabízí text, který je student s to přečíst a pochopit ihned, a to bez překládání a vysvětlování ve svém mateřském jazyce. Ka?dé slovní spojení je srozumitelné per se, proto?e význam všech nových slovíček a funkce gramatických tvarů buď zcela vyplývají z kontextu, nebo jsou objasněny, je-li to nutné, ilustracemi či poznámkami na okraji stránky. Výuka však vy?aduje, aby byl text nejen systematicky odstupňován co do obtí?nosti, ale aby (a s tím souvisí úspěch metody) vzbuzoval zájem a zvědavost ?áků. Proto kapitoly první části kurzu vytvářejí souvislý příběh, vlastně román v latinském jazyce, který natolik přitahuje pozornost studentů, ?e se těší na pokračování. A tak, zatímco čtou tento příběh, který je zasvěcuje do ?ivota a tradic starých Římanů, osvojují si slovní zásobu a gramatiku, které jim dovolí postoupit do druhé části – tedy k četbě reprezentativního výběru římské literatury. Také zde jsou všechna nová slovíčka, není-li je mo?né ihned pochopit na základě kontextu, vysvětlována pomocí obrázků a poznámek na okraji. Základní povahu kurzu vystihují slova Hanse H. Ørberga, který suadet rationem docendi ‘directam’ et ‘inductivam’ qua lingua Latina tuto, cito, iucunde discatur, id est per exempla, non per praecepta.

Oddíl GRAMMATICA LATINA shrnuje gramatické jevy, které ji? byly v celé šíři vysvětleny v hlavním textu, a ujasňuje je na základě systematicky seřazených příkladů. Cílem cvičení PENSVM A, B, a C je ujištění se, ?e si ?áci při studiu příslušné kapitoly úspěšně osvojili vše potřebné. Zatímco PENSVM A je gramatické cvičení, v kterém jde o doplnění koncovek a vynechaných tvarů, PENSVM B spočívá v doplňování nových slovíček, s nimi? se student setkal při studiu dotyčné kapitoly. Poslední PENSVM C se skládá z řady otázek, souvisejících s obsahem textu, na které se má odpovídat latinsky.

Přímá metoda je zalo?ena na kontextuální indukci. Student si postupně osvojuje jazyk a jednotlivé gramatické jevy na souvislém textu, který ho provází od počátku a? do konce první části kurzu; navíc se neustálým opakováním a rozvíjením textu podporuje nejen ?ákova zvědavost, ale také se znovu a znovu upevňují znalosti nabyté v předchozích kapitolách. Takový postup je bezpochyby vhodný nejen pro široké pou?ití ve školách, a právě proto se celá sada Lingua Latina per se illustrata prosazuje i jako oblíbená učebnice latiny pro samouky. Určujícím činitelem je spokojenost studentů, kteří zjiš?ují, ?e jsou schopni bezprostředně pochopit latinsky psaný text. Právě porozumění prostřednictvím textu posiluje soustředění ?áků a zdokonaluje jejich schopnost úsudku a samostatného přemýšlení, tedy schopnosti, které budou důle?ité, ba naprosto nutné s tím, jak se budou setkávat se stále slo?itějšími větami. Tím, ?e budou takto číst, budou pomalu, ale jistě postupovat k cíli výuky latinského jazyka – k přímé četbě latinské literatury v originále.

Na těchto internetových stránkách budete mít mo?nost seznámit se nejen s kmenovými i doplňkovými učebnicemi kurzu LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA, a to i z italského vydavatelství Accademia Vivarium Novum, ale také se podívat na stručné představení vhodné vyučovací metody, vyu?ívat online didaktické pomůcky, poučit se o dalších netradičních didaktických postupech, které mohou zefektivnit výuku. V neposlední řadě mů?ete porovnat své dojmy s různými názory na tyto učebnice u nás i v zahraničí nebo se dozvědět, kde všude v České republice se LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA pou?ívá v rámci školní výuky. Důle?itým vodítkem mohou být i Často kladené otázky a Přehled novinek a plánů do budoucna. A konečně, máte-li zájem o některé z učebnic, jsou pro Vás určeny sekce Informace o objednávkách a Seznam titulů a jejich ceny. Jednotícím orientačním prvek celé webové prezentace je Mapa stránek / Conspectus paginarum, v?dy v levém horním rohu stránky.

Přejete-li si být informován/a o významnějších aktualizacích, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .