Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Jak to funguje?
Georgius A. Laminarius   
Mapa stránek / Conspectus paginarum

Metoda

     Kurz Lingua Latina per se illustrata se vztahuje k přímé metodě výuky latinského jazyka, a to pomocí kontextuální indukce čili postupem od jednotlivého k obecnému v souvislostech. ?ák je vybízen k hledání a nalézání významů jednotlivých slov a slovních spojení na základě kontextu a obrázků. Morfosyntaktické vlastnosti jazyka si studenti nejprve osvojují prostřednictvím poznávání slovosledu a opakující se stavby vět; takto nabyté znalosti se poté systematicky uspořádají, aby ji? trvale zůstaly ulo?ené v paměti. Proto je ka?dá didaktická jednotka ukončena třemi druhy cvičení: osvojení si slovní zásoby, poznání gramatických struktur a porozumění textu. Právě takový postup společně s četbou studentovi umo?ňují pochopení textu, ani? by byl nucen pasivně vyhledávat slovíčka ve slovníku a učit se gramatická pravidla bez kontextu. Vyprávění, které propojuje vyučovací oddíly první části kurzu, poskytuje příjemným způsobem vyčerpávající obraz antického římského ?ivota. Druhá část nabízí důle?itý a účinný vstup do světa klasické literatury a pramenů římských dějin.

MethodusKomunikace
     Komunikačním jazykem pro osvojení si latinského jazyka je latina samotná, a to od nejjednodušší latiny v první části kurzu (Familia Romana) po slo?itější latinu římských autorů, jejich? díla obsahuje druhý svazek (Roma aeterna). Student se postupně přibli?uje k cíli kurzu četbou 800 stran latinských textů. Úspěch při učení podporuje studenty a jejich nadšení. Při plánování výuky je mo?né vyu?ít zatím pouze italsky, španělsky a anglicky psaného průvodce pro učitele a mimo jiné i do češtiny přelo?ené Rady pro učitele.

Text
     První část kurzu představují události a obrazy ze ?ivota římské rodiny ve 2. století n.l. a první kroky ke klasickým dílům a autorům. Stačí připomenout Vulgátu, Catulla, Ovidia, Martiala a Donata. V druhé části je student veden k souvislé četbě Vergilia, Livia, Eutropia, Aula Gellia, Cornelia Nepota, Sallustia, Cicerona a Horatia. Celý kurz uzavírá Ciceronův text Somnium Scipionis, uvedený v nezkrácené podobě. Oba svazky tak představují i jakousi antologii antické literatury.

TextusSlovní zásoba
     Osvojení si základní slovní zásoby je jedním z hodnotících hledisek kurzu. Slovní zásoba se učí postupně a přímo neustálou četbou latinského textu formou slovíček a obrázků. Neustálým pou?íváním jazyka a opakováním ji? probraných slov je zajištěno přirozené osvojení si základní slovní zásoby (4000 slov vybraných na základě latinského frekvenčního slovníku)

Gramatika
     Ka?dá didaktická jednotka obsahuje gramatické vysvětlení právě prostudovaného textu. Morfologie a syntax jsou tedy představeny nejprve induktivní metodou, a? poté systematicky uspořádány a přehledně popsány (Grammatica Latina).
     Pomocný text se skládá ze shrnujících morfologických tabulek, syntaktických schémat a 400 doplňkových cvičení.

GrammaticaIlustrace
     Texty obou částí kurzu jsou doprovázeny stovkami obrázků, které usnadňují porozumění textu a podporují zapamatování si 1500 slov z první části a 2500 slov z části druhé. Pomocí ilustrací jsou zcela jasně představeny předměty a různé aspekty římského ?ivota. Kurz tak navazuje na pedagogickou tradici zalo?enou Janem Amosem Komenským a jeho dílem Orbis sensualium pictus.

Kontext
     Slovíčka, slovní spojení a gramatické normy jsou zachyceny v kontextu a souvislostech, které usnadňují jejich zapamatování. Student se učí rozeznávat slovní spojení ve vztahu k výsti?ným situacím. Jazyk je od počátku a? do konce kurzu vnímán coby ?ivoucí organismus a ne ji? jako odta?ité a abstraktní propojení slovíček a gramatiky.

ImaginesCíl
     Cílem kurzu je dosa?ení takové jazykové úrovně studenta, aby mohl bez zaváhání číst díla antických autorů. Celou druhou část tvoří co do obtí?nosti odstupňovaná antologie římských autorů. Dalším, tentokrát obecnějším cílem kurzu je rozvíjení jazykových schopností, které umo?ňují jasné pochopení textu jakéhokoliv latinského autora. Student, osvobozený od starostí s luštěním jednotlivých slovíček, se mů?e věnovat myšlenkovým úvahám autorů bez zbytečných poznámek a překládání.