Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
?ivá latina na internetu


?ivá latina (nejen) na internetu

Svět ?ivé latiny je rozsáhlejší, ne? se na první pohled zdá, a zahrnuje mnoho různorodých skupin, spolků, institucí včetně střední školy, akademií a seminářů. Máte-li zájem o detailnější informace o ?ivé latině u nás, v Evropě i zámoří, zde se mů?ete dozvědět další informace.

Latina je mrtvá! A? ?ije latina! (Latein ist tot, es lebe Latein!) - tak zní nadpis německy psaných dějin latinské literatury od profesora Wilfrieda Stroha z Mnichova1). Jeho kniha se stala německým bestsellerem. O latině se říká, ?e patří mezi mrtvé jazyky... Ale je tomu tak doopravdy? A je-li skutečně mrtvá, není to spíše její výhodou? Nestala se spíše jazykem nesmrtelným? Zahrnuje toti? mno?ství kvalitní literatury téměř ze všech oborů lidské činnosti. Jejím prostřednictvím se mů?eme leccos dozvědět o naší kultuře, civilizaci i o nás samých. Jak ale co nejlépe porozumět latinským textům bez pomoci slovníku? Jak udr?et v hlavě latinskou gramatiku, slovesné tvary a všechny výjimky? Asi nejpřirozenější cestou je číst a tento jazyk aktivně pou?ívat - prospějeme tím sobě, svým znalostem i ostatním, kteří se sna?í o toté?. I ostatní však mohou chybovat. Nezapomínejte tedy, ?e přímá četba latinských autorů je nenahraditelná - z nich koneckonců čerpáme slovní zásobu i pro ?ivou latinu. Následuje velmi stručný přehled nejvýznamnějších latinských společností, krou?ků a škol v Evropě i u nás.

- Latinské společnosti mezinárodního významu

Academia   Latinitati Fovendae

A.L.F. - Academia Latinitati fovendae (Latinská akademie) je mezinárodní společnost se sídlem v Římě, jejími? členy jsou významné osobnosti klasických studií z celého světa (za Českou republiku prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. z Univerzity Karlovy v Praze). Ji? před čtyřiceti lety si její zakladatelé, někteří a? z Turecka, Ameriky a Japonska, vytkli jako své hlavní cíle rozvíjení latinských studií, zdůrazňování významu latinské tradice pro současnost i budoucnost lidstva, v neposlední řadě i prosazování efektivnějších metod výuky tohoto jazyka. Akademie pořádá ka?dé čtyři roky mezinárodní latinské kongresy a semináře, např. v roce 2009 v bavorském Řezně.

Opus fundatum Latinitas (Nadace Latinitas) je nezisková organizace, zalo?ená v roce 1976 ve Vatikánu, jejím? úkolem je péče o kvalitu latinského vzdělání na církevních univerzitách, seminářích, školách, v neposlední řadě i další rozvoj studií o latinském starověku a středověku. Nadace Latinitas pravidelně vydává stejnojmenný latinský časopis, pořádá latinské semináře a soutě? Certamen Vaticanum.

MELISSA - sodalitas perenni Latinitati dicata (Melissa - sdru?ení pro věčnou latinu; řec. melissa = "včela") Melissaje belgická nezisková organizace, zalo?ená v roce 1986 v Bruselu. Její členové si vytkli za cíl aktivní podporu latiny jako?to ?ivého jazyka a také snahy o její co nejefektivnější výuku. Pravidelně se scházejí, vydávají stejnojmenný latinský dvouměsíčník a v oblasti didaktiky bezprostředně spolupracují se základní a střední školou Schola nova (viz ní?e).

L.V.P.A. - Latinitatis Vivae Provehendae Associatio (Sdru?ení pro ?ivou latinu; lat. lupa = "vlčice") je občanskLatinitatis  Vivae Provehendae Associatioé sdru?ení, zalo?ené v roce 1987 v městě Xanthen nad Rýnem. Ačkoliv se společnost řídí německým právem, její členové a příznivci pocházejí i z Itálie, Polska, Maďarska, České republiky a dalších zemí. Sdru?ení ka?doročně připravuje jedno nebo i několik latinských setkání na různá témata, v některých letech i týdenní semináře ?ivé latiny (např. 2006 v Praze, 2007 v Krakově, 2009 ve Vídni).

Societas Latina (Latinská společnost) byla zalo?ena v roce 1973 při Sárské univerzitě v Německu a časopisu VoxSocietas  Latina Latina, o něm? na našich stránkách pojednává zvláštní článek. V jejím čele stál dlouho její zakladatel P. Caelestius Eichenseer, po jeho? úmrtí převzala vedení prof. Sigrides Albert. Společnost pořádá latinské semináře a pokračuje ve vydávání latinského časopisu Vox Latina.

- Latinské akademie a školy v Evropě

Academia Vivarium Novum je vydavatelství a mezinárodní škola se sídlem v Římě, její? historie se začala odvíjet ji? na Accademia Vivarium Novumpřelomu 80. a 90. let minulého století na ostrově Vivara v jihoitalské Kampánii. Myšlenkově navazuje na Vivarium, které v 6. století zalo?il učenec Cassiodorus, a velkou pozornost věnuje latinskému humanismu, té? řečtině, dějinám umění, filozofii apod. Studenti z různých zemí a kontinentů (mj. i z České republiky) mezi sebou komunikují latinsky. Proto je pobyt na Akademii zpravidla podmíněn dostatečnou (by? třeba jen pasivní) znalostí latiny. Od akademického roku 2010/2011 však budou otevřeny i speciální kurzy pro začátečníky. Škola nepatří ?ádné církvi, je nadkonfesní, nicméně sídlí v církevní budově, a tak zatím neumo?ňuje studium dívkám. Na roční studijní pobyt v Akademii je mo?né získat stipendium.

Ve spolupráci s dalšími společnostmi (např. PHILIA - Phratria Iuvenum Latinitatem Investigantium Alentiumque ) pořádá Akademie mezinárodní latinské kongresy a semináře - např. Humanitas v Neapoli (2007) a Litterarum vis v Szegedu a Budapešti (2008).

Schola nova (Nová škola) je základní a střední škola se sídlem poblí? Bruselu, zalo?ená rodiči svých prvních sSchola  novatudentů v roce 1995. Svým zaměřením navazuje na tradici klasického řecko-latinského vzdělání a humanistické ideály s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti ?áka, jeho schopností i kritického úsudku. Studenti dokončují na této škole svá studia a? o dva roky dříve ne? na státních školách a nacházejí široké uplatnění. Škola spolupracuje se společností MELISSA v Bruselu i s akademií Vivarium Novum v Římě.

- Menší latinské společnosti a krou?ky

?ivé latině se kromě zmíněných akademií a společností věnují té? menší latinské společnosti, sdru?ení, formální i neformální krou?ky, jejich? jazykem je latina. Náplň jejich činnosti a cíle jsou veskrze různorodé - od bě?né latinské konverzace a? po pořádání seminářů a propagaci nových metod výuky. Mezi bezpočet takových spolků patří např. Circulus Latinus Panormitanus , Societas Latina Cracoviensis, Societas Latina Vallisoletana, Circulus Latinus Zagrabiensis , Circulus Latinus Matritensis apod.

- ?ivá latina v České republice

Circulus LatinuCirculus  Latinus Pragenuss Pragenus (Pra?ský latinský krou?ek) je neformální sdru?ení příznivců latiny, zalo?ené v závěru pra?ského latinského semináře v roce 2006. Jeho prvními moderátory se stali studenti latiny z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pocházející z Prahy, Jihlavy, Třebíče, Banské Bystrice, nejnověji i z Brna a Uničova. Krou?ek pořádá latinská setkání, která bývají oznamována na internetových stránkách krou?ku, případně v rámci skupiny na sociální síti Facebook. Druhou významnou oblastí činnosti krou?ku je popularizace přirozené neboli přímé metody výuky na českých středních školách (učebnice Lingua Latina per se illustrata ). Krou?ek spolupracuje i s dalšími zahraničními i domácími společnostmi, např. s českou Asociací učitelů klasických jazyků a akademií Vivarium Novum v Římě.

LVPA - Ludi Variantur, Plausus Augetur je neformální divadelní spolek studentů latiny z pra?ské Filozofické LVPA - Ludi  Variantur, Plausus Augeturfakulty UK, zalo?ený v roce 2006. Premiéry představení se konají obvykle před Vánoci na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze, reprízy pak na dalších latinských akcích po celé republice, mj. i pro učitele a studenty gymnázií.

Latinským divadlem a zpěvem latinských písní se zabývají i další společnosti, které sice ji? nepatří do oblasti ?ivé latiny, ale přesto je nelze opomenout. Školním jezuitským divadlem se zabývá divadelní spolek Lauriger, gregoriánskému zpěvu se věnuje např. Schola Gregoriana Pragensis.

Hodiny ?ivé latiny a latinské semináře se konají i v rámci výuky na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze .

- Další aktivity

Internetové diskuse, chaty: SCHOLA , YLE Colloquia Latina

Latinské zprávy: YLE Nuntii Latini , Ephemeris - Nuntii Latini Universi

- Další odkazy

Další u?itečné odkazy týkající se ?ivé latiny v Evropě i na dalších světadílech, slovníků, pomůcek a dalších u?itečných stránek naleznete na webu Pra?ského latinského krou?ku nebo Knihovny internetových odkazů Katolické církve v České republice .

 


1) Wilfried Stroh: Latein ist tot, es lebe Latein! Kleine Geschichte einer grossen Sprache. Berlin: List, 2007. 414 Seiten