Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Nabídka studia v zahraničí

 

Latinské studium v zahraničí

   Latinský jazyk byl po mnoho staletí dorozumívacím prostředkem vzdělanců a elit, a proto byl a? do nedávné doby pou?íván i na vysokých školách. Lze však  i dnes někde studovat v latině?Třeba právě Vás osloví nabídka latinského studia např. v Římě.

 

Lze studovat v latině?

    Latina byla v antice dorozumívacím prostředkem všech společenských vrstev západní části římského impéria. Podobně jako ka?dý jiný jazyk však podléhala nejrůznějším změnám a vývoji, který vyústil a? do románských jazyků. Ačkoliv latina přestala být ?ivým jazykem, nikdy nezemřela – stala se toti? nesmrtelnou. Ve středověku i novověku se osvědčila jako ideální společný jazyk vzdělanců a elit západního světa. Během více ne? dva tisíce let trvajícího jejího aktivního pou?ívání vznikl bezpočet hodnotných děl z různých oblastí lidského ?ivota, která mají co sdělit i současnému člověku. Latinské písemnictví tedy nabízí nevídané mo?nosti čerpání z hlubokých duchovních, literárních i jiných tradic a cvičení vlastního kritického úsudku. Na evropských univerzitách se proto a? do 18., 19. a v případě teologických fakult a? do 20. století vyučovalo latinsky...

    Je však studium v latině mo?né? A mů?e být nějak u?itečné? Přírodní vědy se od 19. století výrazně posunuly, a tak vy?adují i mnohem bohatší aktualizovanou slovní zásobu, ale společensko vědní obory tak rychlému vývoji nepodléhají. Angličtina se stala vedoucím světovým jazykem díky ekonomické síle rodilých mluvčích, ale latina má výrazný dorozumívací potenciál v oblasti společenských věd, především filozofie, teologie a především latinské i řecké literatury. Obdobně jako anglisté z celého světa hovoří o anglické literatuře anglicky, germanisté o německy psané německy, tak i klasičtí filologové by mohli hovořit latinsky. Aktivní pou?ívání latinského jazyka navíc rozšiřuje naše jazykové i myšlenkové obzory, prohlubuje schopnost okam?itého porozumění textu, upevňuje a rozšiřuje slovní zásobu. Seznamte se nyní se školou, kde se latina bě?ně pou?ívá a kde mů?ete studovat třebas právě Vy...

 

Accademia „Vivarium Novum”


    Soukromá akademie Vivarium Novum se sídlem v Římě přijímá studenty z celého světa na jednoleté, případně dvouleté studium latinského (a řeckého) jazyka, literatury, filozofie, historie i dějin umění. Výrazná pozornost je také věnována latinskému humanismu. Více informací o Akademii se dozvíte na jejích stránkách, které jsou však zatím kompletně k dispozici jen v latině a italštině, nebo? na ostatních jazykových verzích se ještě pracuje. Na následujících řádcích se vám pokusíme podat co nejstručnější informace i v našem mateřském jazyce.

    Akademie Vivarium Novum byla zalo?ena v 90. letech 20. století v jihoitalské Kampánii s cílem povznést výuku klasických jazyků v Itálii a přispět i v mezinárodním měřítku k povznesení klasických a humanistických studií. Na soukromé akademii, která nyní sídlí v Římě, studovalo od roku 2005 několik desítek studentů z nejrůznějších zemí světa, např. z Mexika, USA, Kanady, Brazílie, Francie, Španělska, Itálie, Maďarska, Chorvatska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Koreje, Německa a Estonska

Struktura studia  

    Akademický rok začíná 1. října a končí v polovině června následujícího roku. Výuka probíhá zpravidla odpolene od pondělí do soboty s výjimkou vánočních a velikonočních prázdnin a některých svátků. Studium bývá zpravidla jednoleté a probíhá v latinském jazyce s následujícími předměty (akademický rok 2009/2010):

Povinné předměty
1) Historia litterarum Latinarum (Dějiny starší latinské literatury)antická filozofie
2) Historia litterarum Latinarum Christianarum (Dějiny křes?anské latinské literatury)
3) Historia litterarum Latinarum recentiorum (Dějiny novější latinské literatury)
4) Historia rerum gestarum (Řecké a římské dějiny)
5) Historia artium (Dějiny umění)
6) Philosophia antiqua (Antická filozofie)
7) Ars Latine scribedi et loquendi (Latinská stylistika a konverzace)
8) Lingua Graeca - tirones (Řecký jazyk, začátečníci)
9) Lingua Graeca - proficientes (Řecký jazyk, středně pokročilí)
10) Lingua Graeca - profecti (Řecký jazyk, pokročilí)  

Volitelné předměty
1) Ars canendi (zpěv a recitace latinských básní)
2) různé semináře zaměřené na jednotlivé autory a díla (Corpus hermeticum - Asclepius, Vergilius, Sallustius, Aristoteles apod.)

Příle?itostné semináře
1) Hosté naší Akademie mívají vlastní semináře, např. Prof. Michael von Albrecht o řeči Pro Milone a bývalý student Akademie Mgr. Petr Honč De decretis concilii Tridentini. V Akademii mívají příle?itostně své semináře také profesoři Kurt Smolak z Vídně, Dirk Sacré z Lovaně, Terence Tunberg z Lexingtonu, Bohumila Mouchová z Prahy a mnoho dalších.

Speciální předměty pro naprosté začátečníky
1) Základní kurz latiny - Familia Romana
2) semináře a individuální konzultace pro začátečníky

Na akademický rok 2010/2011 se chystá větší rozrůznění předmětů podle obtí?nosti i tematického zaměření. Zvýší se také počet povinně volitelných a volitelných předmětů. Začátečníci budou zřejmě ji? v září a částečně v říjnu absolvovat intenzivní kurz latinského jazyka s učebnicemi Lingua Latina per se illustrata, které vycházejí v připojeném nakladtelství Edizioni Accademia Vivarium Novum . Informace o učebnicích jsou k dispozici i v češtině.

Mimoškolní aktivity

    Studentům Akademie se nabízí mno?ství kulturních i sportovních aktivit. V rámci exkurzí nebo i jednotlivě mohou navštěvovat římská muzea a památky a společně s ostatními absolvovat  exkurze (Ostia, Hadriánova vila, Cumae, Puteoli, Neapolis, Stabiae, Pompei apod.). V samotné Akademii je také rozsáhlá knihovna i hudební nástroje. Studenti se mohou věnovat i různým sportům, např. fotbalu, basketbalu, nohejbalu, běhu a za příznivého počasí i plavání v nekrytém bazénu.


Pro koho je studium na Akademii určeno?

    V současné době se Akademie se otevírá i dalším zájemcům o studium klasické vzdělanosti. Doposud se studium umo?ňovalo především studentům vysokých škol, u kterých se předpokládala znalost latinského jazyka. Jeliko? však Akademie nově sídlí v rozsáhlejší budově, připravuje se na příští rok otevření dvou studijních programů, a to sice pro začátečníky a pro pokročilé. Jednoleté studium se otevírá také zájemcům z řad studentů, kteří právě ukončili středoškolské vzdělání a chtěli by si před vstupem na vysokou školu (a? ji? jakéhokoliv zaměření) osvojit klasickou vzdělanost.

Podmínky, které má student splňovat

    Škola nepatří ?ádné církvi, je nadkonfesní, nicméně sídlí v církevní budově a mezi jejími studenty je i několik členů církevních řádů, a tak neumo?ňuje studium dívkám. Naprostou většinu posluchačů však tvoří studenti z evropských a amerických vysokých škol bez ohledu na vyznání. Akademie bývá zpravidla otevřena pro studenty před dosa?ením 26 let věku, ale mo?né jsou i výjimky. Na roční studijní pobyt je mo?né získat stipendium na ubytování a stravu v budově školy.

    Všude, kde ?ije větší počet lidí pod jednou střechou, je třeba respektovat společná pravidla, aby tak (pokud mo?no) nedocházelo k rozbrojům v kolektivu a nebyl narušován společný ?ivot skupiny a poškozováno dobré jméno školy. V zájmu klidného sou?ití, dobrého jména školy zachovávání humanity byla tedy přijata následující pravidla.

Student by neměl:
1) konzumovat alkoholické nápoje, kouřit cigarety a po?ívat drogy.
2) pou?ívat sprostá slova (ani v rodném jazyce).
3) rušit svým chováním okolí.

Student by měl:
1) respektovat stanovené hodiny vyučování, snídaní, oběda atd.
2) plnit své povinnosti v rámci vyučování i společného ?ivota pod jednou střechou.
3) věnovat péči osobní hygieně, ale zároveň se nestarat jen o svůj zevnějšek.

V rámci Akademie se preferuje klasická hudba.

Jak se přihlásit ke studiu ?

Uchazeč o studium na Akademii by měl do 15. července 2013 odeslat motivační dopis s připojenou fotografií na e-mailovou adresu Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny . Dopis napsaný v latině (pokročilí), angličtině nebo italštině (začátečníci) by měl obsahovat následující informace:

1)    jméno a příjmení.
2)    datum a místo narození.
3)    nejvyšší dosa?ené vzdělání.
4)    informace o dosa?ené znalosti latiny.
5)    informace o ji? prostudovaných dílech nebo částech děl latinských autorů.
6)    informace o své motivaci ke studiu na Akademii a svých dalších zájmech a cílech, které se studiem na Akademii mohou souviset.

Lze přijet na návštěvu?

Akademii Vivarium Novum je mo?né navštívit i v průběhu akademického roku a případně setrvat i několik dní. Vše závisí na domluvě s vedením školy.

Jaké jsou další aktivity Akademie?

Akademie Vivarium Novum se prostřednictvím svého nakladatelství sna?í o reformu výuky řečtiny a latiny na italských školách. Zároveň pořádá letní kongresy a semináře, kterých se účastní světové kapacity nejen v oboru klasické filologie:
1) HVMANITAS - Omnium gentium conventus de humanitate nostra aetate restituenda, Neapol, 2007
2) LITERRARVM VIS - Omnium gentium seminaria de litterarum virtutibus penitus intellegendis, Budapest-Szeged, 2008
3) MONVMENTA VIAEQVE -  mezinárodní seminář o didaktice klas. jazyků, Řím, 2010
Další informace o ji? uspořádaných nebo plánovaných semnářích lze nalézt na stránkách Akademie Vivarium Novum , sdru?ení PHILIA nebo té? na stránkách Pra?ského latinského krou?ku .

Kde získat další informace?

    Seznam vyučovaných předmětů jsou k dispozici na  webových stránkách školy nebo se mů?ete informovat na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , jeho? moderátoři patří mezi české studenty, kteří absolvovali pobyt na této Akademii.

Jsou na světě i jiné latinské školy?

   Ano, na světě existuje přinejmenším jedna škola, kde se latina patří mezi vyučovací jazyky. Schola nova (Nová škola) je základní a střední škola se sídlem poblí? Bruselu, zalo?ená rodiči svých prvních studentů v roce 1995. Svým zaměřením navazuje na tradici klasického řecko-latinského vzdělání a humanistické ideály s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti ?áka, jeho schopností i kritického úsudku. Studenti dokončují na této škole svá studia a? o dva roky dříve ne? na státních školách a nacházejí široké uplatnění. Někteří se nich pokračují ve studiu na Akademii Vivarium Novum.